Beheerbaar periodiek schilderwerk onderhoud tegen een vaste prijs

Onderhoud, niet te vroeg, maar zeker niet te laat

Het is belangrijk om het schilderwerk aan uw woning c.q. bedrijfspand goed te onderhouden.Stelt u het onderhoud aan uw pand te lang uit, dan zal dat op langere termijn consequenties hebben voor de kwaliteit van de ondergrond.

Hoe vaak onderhoud moet worden gepleegd is afhankelijk van de woonomgeving en de weersomstandigheden. Wanneer de kwaliteit van uw huidige schilderwerk terug loopt, kijken wij graag samen met u welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om uw pand weer in goede staat terug te krijgen.

Wij hebben als primaire doelstelling het onderhoud aan uw vastgoed beheersbaar en inzichtelijk te maken. Een juiste timing is daarbij noodzakelijk. Te vroeg onderhoud uitvoeren kost geld, maar te laat onderhoud uitvoeren kan resulteren in kapitaalvernietiging omdat reparaties moeten worden uitgevoerd.

Wanneer onderhoud aan schilderwerk

Als leek ziet u vaak te laat dat uw woning of bedrijfspand weer aan onderhoud toe is. Er hebben zich al verschillende gebreken gemanifesteerd voordat zichtbaar wordt dat onderhoud noodzaklijk is. Onderhoud laten uitvoeren op het moment dat het verfsysteem nog intact is is voordeliger dan weer geheel vanaf de basis te moeten opbouwen. Vaststellen na welke periode onderhoud moet worden uitgevoerd is een leerproces en dat proces verschilt per situatie. Een jaarlijkse inspectie voorkomt problemen omdat tijdig ingegrepen kan worden zodat onverwachte meerkosten kunnen worden voorkomen.

Inspecties van het schilderwerk

Doordat wij inzicht krijgen in uw vastgoed kunnen we een goede meerjaren prognose opstellen waarin duidelijk wordt beschreven op welke termijnen onderhoud moet worden uitgevoerd.  Eventuele noodzakelijke reparaties en deelvervangingen kunnen daarin worden opgenomen en worden verspreid over de periode waarin onderhoud wordt uitgevoerd. U kunt dan de kosten voor het onderhoud verdelen over een langere periode omdat er sprake is van periodiek onderhoud

Inzicht in uw onderhoudsbudget

De initiële inspectie en het opstellen van het onderhoudsplan is de start voor een goed en helder inzicht in de te verwachten kosten over de afgesproken periode. In dit plan worden de uit te voeren werkzaamheden en tussentijdse inspecties vastgelegd en bepalen we tevens met welke materialen deze worden uitgevoerd. Bij de tussentijdse inspectie wordt bekeken of de meerjaren prognose voldoet aan het verwachtingspatroon van de prognose en wordt de huidige staat van onderhoud hieraan getest.  

Blijkt tijdens een inspectie bijvoorbeeld dat een gehele gevel verftechnisch nog in goede staat verkeert, dan kan worden overwogen het onderhoud er aan door te schuiven naar opvolgende jaren. Hierdoor houden we samen grip op de onderhoudkosten en kunnen we tijdig het periodieke onderhoudsplan bijstellen waarmee verrassingen kunnen worden voorkomen.